Abstracts XXV Congrés

Alegret JF, Garbayo AJ, Atienza M, Centeno R, Villa G, Aranzadi C
Hospital de Navarra, Pamplona, SPAIN

Presentem el cas d'un home de 58 anys d'edat, amb hiperlipèmia com a únic antecedent d'interès, que és remès al nostre Hospital per tractament de fractura - luxació d'espatlla dreta, produïda per un accident d'esquí.

En l'exploració a l'ingrés s'objectiva absència de polsos braquial i distals d'ESD, amb bona temperatura i repleció capil·lar de la mà.

Presenta a l'exploració radiològica, fractura - luxació gleno-humeral Dta.
En un primer temps quirúrgic es redueix la luxació i es realitza osteosíntesi mitjançant 5 agulles de Kirschnner, persistint l'absència de polsos, i flux amb Doppler portàtil monofàsic en artèries distals i humeral.

Es realitza estudi angiogràfic que mostra trombosi d'artèria axil·lar i embòlia en bifurcació humeral.

Es procedeix a la revisió quirúrgica de artèria axil·lar, detectant trombosi secundària a contusió i disrupció de capes internes.

Realitzem resecció del segment contusionat, interposició de safena interna invertida, i embolectomia humeral. El pacient recupera polsos distals.

Després de dos anys de seguiment, presenta una adequada mobilitat de l'espatlla i polsos distals positius. Mantenim tractament hipolipemiant i antiagregant.

Conclusió: La possible associació de lesions vasculars a les fractures -luxacions obliga a una valoració de polsos prèvia i posterior a la reducció.