Abstracts XXV Congrés

Dr. Bernat Escoda Alegret, Dr. Marcel Escoda Alegret, Dr. Josep Escoda Sales
Centre Mèdic Pas de la Casa–Grau Roig, Andorra

Malgrat una presencia important en els mitjans de comunicació els accidents greus no han augmentat de manera percentual segons els estudis disponibles, però han augmentat, com la resta d'accidents, proporcionalment al nombre d'esquiadors.

Degut a un nivell d'equipament i de competència professional elevat, en el nostre entorn mes d'un 95 % dels casos es resolen en el centre mèdic de pistes, la resta s'ha de derivar a I'hospital per tractament urgent, observació, o proves complementaries.

Malgrat ser infreqüents els accidents greus preocupen els metges de pistes, aquests disposen dels mitjans humans , materials i logístics per fer front a les emergències en les pistes.

En períodes concrets, coincidents generalment amb els períodes de màxima afluència d'esquiadors es poden produir col·lapses en els mitjans de derivació dels pacients cap a l'hospital, les solucions a aquest problema poden passar per diferents mesures:

  • augment de les dotacions (ambulàncies i unitats de SUM)
  • mitjans alternatius com l'helicòpter, poc utilitzat en el nostre entorn tot i que les seves característiques en fan un mitja molt adient i molt utilitzat en entorns semblant al nostre
  • millor coordinació dels mitjans existents (regulació centralitzada i medicalitzada de les demandes de trasllat): un centre de regulació de les trucades permet establir prioritats entre les demandes realitzades, seguint criteris mèdics objectius, cosa que no pot fer cada centre mèdic ja que desconeix els casos que s'estan produint simultàniament en les altres estacions.

Una bona coordinació amb un intercanvi fluid d'informació entre els diferents actors implicats ha de permetre corregir les possibles disfuncions del sistema:

  • relació pisters-socorristes / metges de pistes
  • relació metges de pistes / metges d'urgències
  • relació bombers / metges de pistes